Baza materială

Baza materială constă în 107 calculatoare amplasate în 4 laboratoare de informatică – conectate la Internet, un laborator de electronică cu 16 posturi de lucru care permit pregătirea elevilor în tehnologia de vârf, 2 laboratoare de electrotehnică / telecomunicaţii, un laborator de mecatronică, un laborator de mecanică hidraulică şi pneumatică şi 4 ateliere şcoală pentru desfăşurarea orelor cuprinse în aria curriculară tehnologii. În ceea ce priveşte orele din planul de învăţământ de la celelalte arii curriculare, şcoala deţine 2 laboratoare de fizică, un laborator de chimie, un laborator de biologie şi o bibliotecă cu un număr de 29151 volume. Prin programul PHARE TVT baza materială a şcolii a fost dezvoltată cu încă două laboratoare în domeniile electronică şi mecatronică, dotate cu echipamente la cele mai înalte standarde. Inspectoratul şcolatâr Judeţean Mehedinţi, ţinând cont de baza materială a şcolii, a organizat în fiecare an şcolar, olimpiade şi concursuri şcolare pentru diferite discipline/calificări profesionale.

Pentru elevii din alte localităţi şi din mediul rural Căminul mixt asigură condiţii foarte bune de cazare; cantina şcolii permite, prin preţuri reduse, servirea mesei de către elevi precum şi de către cadre didactice, fiind totodată şi o sursă de venituri extrabugetare prin închirierea spaţiilor pentru diferite ocazii festive.

O preocupare majoră a şcolii noastre este aceea de a respecta sintagma „Mens sana in corpore sano”; astfel baza sportivă este formată dintr-o sală de sport şi terenuri sportive, care permit desfăşurarea orelor de educaţie fizică şi organizarea de competiţii sportive.

Dobândirea de competenţe de către elevi, în anul şcolar 2015-2016, este asigurată de 51 cadre titulare şi 1 cadru didactic suplinitor calificat.

Cadrele didactice din şcoala noastră sunt preocupate de dezvoltarea bazei didactico-materiale şi de perfecţionarea lor în vederea aplicării noilor metode de predare-învăţare. De-a lungul timpului la nivelul unității de învățământ s-au format doi autori de Standarde de Pregătire Profesională şi curricula pentru Şcoala de Arte şi Meserii şi 15 cadre didactice formate prin programul Phare TVET RO 0108.01 pe diferite componente: instruire centrată pe elev, parteneriat/lucrul cu întreprinderile, consiliere şi orientare şcolară, planul de acţiune al şcolii, materiale de învăţare/copii cu nevoi speciale, planificarea educaţiei la cerere, asigurarea calităţii în educaţie, revizuire PAS, reţele şcolare.

Drobeta Turnu Severin

Str. I.C.Bratianu nr.7

E-mail:

Tel: 0252 313745